Röviden

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő és kezelt adatok:

A BIG SELLERS Kft. (GDN Ingatlanhálózat; székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 32-36., adószám: 14271630-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-896518; web: www.gdn-ingatlan.hu; a továbbiakban: BIG SELLERS Kft.) a következők szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz: név, születési név, cím /magyarországi tartózkodási hely, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, azonosító ok. típusa és száma, adószám, Megbízási szerződések, meghatalmazás, megtekintési nyilatkozat, haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat esetén továbbá: telefonszám, e-mail cím, Megbízási szerződések és vételi ajánlat esetén továbbá: személyi szám, kiemelt közszereplők és tényleges tulajdonosok esetén a törvényben előírt adatok, sz.ig. másolata, lakcímkártya másolata (kizárólag a címet tartalmazó oldal), Megbízási szerződések esetén továbbá: ingatlanra vonatkozó adatok, Vételi ajánlat esetén továbbá: vélemény (számszerű és/vagy szöveges adat). Az adatok tárolásának helye a BIG SELLERS Kft. és az adatfeldolgozók székhelyei/telephelyei. A kezelt adatok megőrzési ideje az Sztv. 169. § (1) szerinti 8 év.

2. Adatfeldolgozók:

A BIG SELLERS Kft. partnerei (adatfeldolgozói) aktívan részt vesznek az ingatlanok értékesítésében, bérbeadásában és bemutatásában. Ha egy partnerünkön keresztül kötött szerződést, úgy az adatait a cég, akivel a megbízást megkötötte, az Ön referense és a Big Sellers Kft. ellenőrzést végző­ kollégái ismerhetik meg. A BIG SELLERS Kft. működését számos auditor, könyvvizsgáló, ill. felügyeleti szerv (MNB, NAV stb.) ellenőrzi. Ezek betekintést nyerhetnek az adatokba. Kérésre ezen adatfeldolgozókról további információt adunk. Valamennyi adatfeldolgozó a GDPR és a Big Sellers Kft. előírásainak megfelelően végzi munkáját. Az adatokat kizárólag a referens, az irodavezető, az adatfeldolgozók és a központ ellenőrzést végző kollégái ismerhetik meg.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Meghatalmazás, Haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, célja a szerződésben foglaltak teljesítése. Megbízási szerződés, Vételi ajánlat: az adatkezelés jogalapja a 2017.évi LIII. törvény (Pmt.), illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges, célja a jogi kötelezettség és a szerződés teljesítése. Megtekintési nyilatkozat, Kulcs átvételi elismervény: adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, célja a szerződés teljesítése, illetve ennek igazolása.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt a következő jogok illetik meg az adatkezelésekkel kapcsolatban:

4.1. Hozzáférés:

Tájékoztatást kérhet, hogy a BIG SELLERS Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha a BIG SELLERS Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok; (iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy meghatározásának szempontjai; (vi) az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai; (vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

4.2. Helyesbítés:

Ön jogosult kérni, hogy helyesbítsük az Ön pontatlan-, illetve egészítsük ki az Ön hiányos személyes adatait.

4.3 Törlés:

Töröljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, illetőleg, (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Töröljük az adatait, ha (i) nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttük vagy kezeltük, (ii) nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezeltük.

4.4. Korlátozás:

Az adatkezelés korlátozása esetén adatait a BIG SELLERS Kft. a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja az adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a BIG SELLERS Kft-nek az adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez az adatokat igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról tájékoztatjuk Önt a feloldást megelőzően.

4.5 Tiltakozás:

Ön tiltakozhat adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. Ekkor a BIG SELLERS Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6 Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik. A jog nem alkalmazható akkor, ha hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

4.7 Visszavonáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg megadta. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. Jogsértés esetén tehető lépések:

Amennyiben jogsértést észlelt az adatkezelés során, lépjen adatvédelmi tisztviselőnkkel kapcsolatba: Wancsakovszky Norbert (+36 1 612 5309; adatvedelem@gdn-ingatlan.hu); A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (+36 1 391 1400; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz is fordulhat.

Adatvédelmi tájékoztatók:

1.)   Megbízási szerződések

2.)   Megtekintési nyilatkozat

3.)   GDN Hitelcentrum

4.)   Haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat

5.)   Hirdetésfigyelő, Ingatlanvadász

6.)   Kulcsátvételi nyilatkozat

7.)   Meghatalmazás

8.)   Toborzás

9.)   Ügyfél elégedettségi felmérés

10.) GDN weboldali űrlap